Záruční a reklamační podmínky

Reklamované zboží zasílejte na náš sklad na adresu: Vysokov 201, 549 12 Vysokov

Reklamace doporučujeme řešit přímo s autorizovaným servisem.

 

Reklamační podmínky

Veškeré nepopsané skutečnosti se řídí Občanským zákoníkem a zákonem O ochraně spotřebitele v platném znění.

V případě zakoupení zboží v rámci podnikatelské činnosti se řídíme stejnými pravidly jako v Občanském zákoníku. 

 

Převzetí zásilky
Kupujícímu je doporučeno nepřebírat od přepravce poškozenou zásilku a kontaktovat naše reklamační oddělení. V případě převzetí poškozené zásilky bude k reklamaci přistupováno ve spolupráci s přepravní službou. Po převzetí zboží je doporučeno zboží bez zbytečného odkladu zkontrolovat a případné zjištěné vady co nejdříve oznámit písemnou formou na e-mail: [email protected] nebo telefonicky 220 770 000 (nejrychlejší řešení) nebo korespondenční poštou na adresu provozovny LGC s.r.o., LG Showroom, Českomoravská 2420/15a, 190 00 Praha – Libeň.

Záruční podmínky

Záruční doba na výrobky je 24 měsíců. Záruka se vztahuje na výrobní vady a nefunkční součásti. Záruka se nevztahuje na vady a poškození způsobené nevhodným používáním, přetěžováním přístroje, na rozbití nebo narušení přístroje nevhodnou a neopatrnou manipulací nebo použitím nepřiměřené síly.

U zboží prodávaného za nižší cenu se záruka nevztahuje na vady, pro které byla nižší cena sjednána. Pokud je záruka na bazarové produkty nižší, je to uvedeno jak u výrobku při nákupu, tak na nákupním dokladu.

1. Za jaké vady zboží odpovídáme?


1.1.    Jako prodávající odpovídáme za to, že vám bylo dodáno to zboží, které jste si objednali, a že zboží při převzetí nemá vady. To znamená, že zboží při převzetí zejména:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě a jiným ujednaným vlastnostem; 
 • je vhodné k účelu, pro který jej požadujete a s nímž jsme souhlasili;
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití, včetně návodu k montáži nebo instalaci.
 • Neodpovídáme za vady, které se na zboží vyskytnou až po jeho převzetí. 

1.2.    Dále odpovídáme, že zboží vedle ujednaných vlastností:

 • je vhodné k účelu, k němuž se věc tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem věcí téhož druhu, které můžete rozumně očekávat, a to i s ohledem na naše veřejná prohlášení, zejména reklamou nebo označením;
 • je dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které můžete rozumně očekávat;
 • odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které jsme vám poskytli před uzavřením smlouvy.
 • Nad rámec zákonné doby pro spotřebitele pro vytknutí vady neposkytujeme žádnou záruku za jakost.

1.3.    Za vadu zboží nelze považovat rozdílnost odstínů barev ve skutečnosti a na elektronických zobrazovacích zařízeních. Pokud zboží neodpovídá vaší představě, máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží v souladu s článkem 6 Všeobecných obchodních podmínek.

2. V jaké době můžete vadu vytknout?


2.1.    U nepoužitého spotřebního zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době dvou let od převzetí zboží, není-li na webovém rozhraní, v dokumente ch přiložených ke zboží nebo v reklamě stanovena delší záruční doba. 
U použitého zboží může kupující vytknout vadu, která se na věci projeví v době od jednoho roku od převzetí zboží (není-li sjednáno jinak). 
 

2.2.    Pokud je na zboží uvedeno datum minimální trvanlivosti, popřípadě je u věci podléhající rychlé zkáze uvedena doba, po kterou lze věc použít, trvá záruční doba do takového data. 
 

2.3.    V případě, že vám bude zboží vyměněno či opraveno, na nové zboží, resp. vyměněné součástky a náhradní díly, neběží nová záruční doba. Záruční doba se však v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou jste nemohli kvůli vadě zboží užívat, tj. zejména o dobu, po kterou je zboží v opravě.

3. Jaká práva z vadného plnění máte?


3.1.    Vaše práva z vadného plnění se řídí občanským zákoníkem, zejména § 2099 až 2117, a pokud jste spotřebitelem také § 2165 až 2174b. Ustanovení § 2106 a 2107 o právech z vadného plnění se nepoužijí.
 

3.2.    V souladu s výše uvedenými ustanoveními vám náleží zejména následující práva:
a)    Výměna zboží 
Výměnu zboží v důsledku existence vady při převzetí zboží můžete požadovat vždy, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s opravou věci nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by věc měla bez vady, a to, zda může být vada odstraněna opravou bez značných obtíží pro kupujícího.
b)    Oprava věci
Pokud je možné zboží opravit, náleží vám právo na bezplatné odstranění vady. Pokud se v průběhu reklamačního řízení ukáže, že nejsme schopni zboží opravit, případně, že oprava je nepřiměřeně nákladná, zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by věc měla bez vady, jsme oprávněni vás informovat o odmítnutí opravy. V takovém případě vás budeme neprodleně informovat a můžete zvolit jiný zde uvedený způsob vyřízení reklamace.
c)    Sleva z kupní ceny
Pokud při převzetí zboží existovala na zboží vada, můžete požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny, pokud:

 • jsme vady odmítli odstranit nebo jsme je neodstranili v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách);
 • vada je podstatným porušením smlouvy;
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); nebo
 • z našeho prohlášení či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou věci bez vady a vadné věci, kterou kupující obdržel.
d)    Vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) 
Vrácení peněz můžete požadovat pouze za předpokladu, že:

 • pokud jsme vady odmítli odstranit nebo jsme ji neodstranili v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro kupujícího;
 • nejsme schopni odstranit vadu, pro kterou nemůžete zboží řádně používat, nebo nejsme schopni zboží s touto vadou vyměnit (např. zboží se již nevyrábí); nebo
 • zboží nemůžete řádně používat pro opakovaný výskyt vady po opravě (výskyt téže vady po jejích alespoň dvou předcházejících opravách); nebo
 • vada je podstatným porušením smlouvy;
 • se na zboží vyskytne větší počet vad (současný výskyt alespoň tří odstranitelných vad, z nichž každá brání řádnému užívání zboží); 
 • z našeho prohlášení či z okolností je zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době (nejpozději do 30 dnů od uplatnění reklamace) nebo bez značných obtíží pro kupujícího; nebo
 • vada byla způsobena nesprávnou montáží nebo instalací, která byla podle smlouvy provedena námi nebo na naši odpovědnost; případně byla-li vada způsobena v důsledku nedostatku v návodu, který jsme vám spolu se zbožím poskytli.

Právo na odstoupení od smlouvy vám nenáleží, je-li vada zboží nevýznamná.
 

3.3.    Podmínkou pro výměnu zboží nebo vrácení peněz (odstoupení od smlouvy) je, že vrátíte věc v tom stavu, v jakém jste ji obdrželi. Výjimkou jsou případy, kdy:
a)    došlo ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci;
b)    jste použili věc ještě před objevením vady;
c)    jste nezpůsobili nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu svým jednáním anebo opomenutím; nebo
d)    jste věc prodali ještě před objevením vady, spotřebovali ji, anebo pozměnili věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátíte nám, co ještě vrátit můžete, a dáte nám náhradu do výše, v níž jste měli z použití věci prospěch.

4. Kdy nelze práva z vadného plnění uplatnit?


4.1.    Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud:

 • jste vadu sami způsobili; nebo
 • se vada na věci vyskytla až po jejím převzetí;
 • uplynula záruční doba.

4.2.    Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se dále nevztahují na:

 • opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním (za opotřebení způsobené užíváním se považuje i snížení kapacity baterií a akumulátorů);
 • vady použité věci odpovídající míře používání nebo opotřebení, které zboží mělo v okamžiku, kdy jste je převzali; nebo
 • věci, vyplývá-li to z jejich povahy (zejména zboží, které ze své povahy nemůže vydržet po celou dobu trvání záruční doby).

5. Jak postupovat při reklamaci?


5.1.    Reklamaci u nás uplatněte bez zbytečného odkladu od zjištění vady. 
 

5.2.    Reklamace přijímáme v kterékoli naší provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží nebo zasláním na adresu našeho skladu, LG Shop.cz, Vysokov 201, 549 12 Vysokov. Dále je možné se s reklamací obrátit přímo na autorizovaný servis či využít službu "Servis u vás doma" (*níže v bodě 7 těchto podmínek jsou uvedeny podrobnosti využití služby a možnosti vyhledání autorizovaného servisu)); i v těchto případech je ale třeba pro řádné uplatnění reklamace vadu notifikovat přímo nám (e-mailem či písemně) s informací, že se obracíte přímo na výrobce nebo objednáváte službu „Servis u Vás doma“).
 

5.3.    Doporučený postup při reklamaci:

 • pro rychlejší vyřízení nás o reklamaci můžete předem informovat telefonicky, e-mailem či písemně; telefonický kontakt ale neslouží pro notifikaci vady, jen pro urychlení komunikace; vadu je třeba vytknout vždy buď e-mailem či písemně.
 • zároveň je vhodné nás informovat o tom, jaké právo z vadného plnění jste si zvolili, tedy zda máte v souladu s tímto reklamačním řádem zájem o slevu z kupní ceny, výměnu zboží, opravu věci, vrácení peněz, popřípadě další práva v souladu s tímto reklamačním řádem a občanským zákoníkem;
 • reklamované zboží nám doručte spolu s notifikací vady nebo (pokud jste vadu notifikovali e-mailem) následně, a to jinak než na dobírku, kterou nepřebíráme, na adresu sídla nebo provozovny (příp. na adresu osoby určené k opravě), přičemž při zasílání doporučujeme zabalit zboží do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení;
 • pro usnadnění postupu je vhodné ke zboží přiložit doklad o zakoupení zboží či daňový doklad - fakturu, byla-li vystavena, nebo jiný dokument prokazující koupi zboží, spolu s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

 

Nesplnění některého z výše uvedených kroků nebo nepředložení kteréhokoliv z výše uvedených dokumentů nebrání kladnému vyřízení reklamace dle zákonných podmínek, pokud přesto budou splněny zákonné podmínky.
 

5.4.    Okamžikem uplatnění reklamace je nejpozději okamžik, kdy nám byl oznámen výskyt vady a reklamované zboží se dostalo do naší dispozice, nebo jste s ním naložili dle našich instrukcí. 
 

5.5.    Nejpozději bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace vám vydáme písemné potvrzení, které obsahuje datum uplatnění reklamace, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace požadujete a také vaše kontaktní údaje pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.
 

5.6.    Reklamace včetně odstranění vady vyřizujeme nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se s vámi v konkrétním případě nedohodne na lhůtě delší. Ohledně vyřízení reklamace, včetně jejího způsobu, vás budeme v této lhůtě informovat.
 

5.7.    Pokud zvolíte právo, které vám nemůže být z objektivních důvodů přiznáno (zejména u neodstranitelných vad nebo v případě výměny zboží, která není možná), budeme vás neprodleně kontaktovat. V takovém případě můžete zvolit jiné právo v souladu s tímto reklamačním řádem.
 

5.8.    Po vyřízení reklamace vám vydáme potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
 

5.9.    V souladu s občanským zákoníkem máte právo na úhradu účelně vynaložených nákladů při uplatnění reklamace zboží. Vezměte na vědomí, že právo na úhradu těchto nákladů musíte uplatnit do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu.

 

6.0.     Přístroj na reklamaci je nutné odeslat vyčištěný a zbavený nečistot, jinak nebude moci být přístroj na reklamaci přijat z hygienických důvodů a bude Vám zaslán zpět.

 

7. Vyřízení reklamace prostřednictvím autorizovaného servisu nebo využitím služby "Servis u vás doma"

* Vyřízení reklamace je možné u vybraného zboží prostřednictvím autorizovaného servisu:

Kupujícímu je doporučeno v případě reklamace postupovat těmito způsoby řešení:

V případě reklamace výrobku je (po řádné notifikaci vady přímo nám) možnost se obrátit přímo na autorizovaný servis, který lze vyhledat zde. Pro jednotlivé typy zboží je pak postup následující:

 • Reklamace zboží LG - TV

Výrobce LG zajišťuje pro zákazníky s TV 49“ a větší „Servis u Vás doma“, kdy stačí nahlásit závadu na telefonním čísle 228 887 050, budete zpět kontaktováni  pro domluvu návštěvy technika, který odstraní závadu přímo na místě u zákazníka nebo přístroj odveze do opravy a poté zpět doručí na stejnou adresu. Služba "Servis u Vás doma" neplatí pro zákazníky, kteří nakoupili na IČO a je potřeba vyhledat kontaktovat autorizovaný servis, který lze vyhledat zde.

 • Reklamace zboží LG - domácí spotřebiče

Služba „Servis u Vás doma“ je výrobcem LG poskytována na produkty jakou jsou pračky, myčky, sušičky a chladničky, kdy stačí nahlásit závadu na telefonním čísle 228 887 050, budete zpět kontaktováni pro domluvu návštěvy technika, který odstraní závadu přímo na místě u zákazníka. Služba "Servis u Vás doma" neplatí pro zákazníky, kteří nakoupili na IČO a je potřeba vyhledat autorizovaný servis, který lze vyhledat zde.

V případě využití služby „Servis u Vás doma“ berete na vědomí, že reklamace se považuje za uplatněnou jednak řádnou notifikací vady přímo nám jako prodejci a současně návštěvou servisního technika u Vás doma; od té chvíle běží lhůta pro vyřízení reklamace. Nesouhlasíte-li s tímto, tuto službu neobjednávejte a postupujte standardním způsobem, tj. doručte zboží do naší provozovny. 

 

Proč reklamovat v autorizovaném servisu?

 • Nejrychlejší způsob vyřízení
 • Záruka odbornosti servisu při diagnostice problému
 • Nadstandardní služby servisu

Příslušný autorizovaný servis Vašeho výrobku Vám sdělí naši operátoři jak na info lince 220 770 000  nebo na emailu [email protected].

Pokud zboží reklamujete také přímo u nás jako prodejce, odešlete zboží na adresu našeho skladu LG Vysokov 201, 549 12 Vysokov, spolu s popisem závady, doporučujeme přiložit kopii faktury nebo jiný způsob prokázání nákupu na našem eshopu a záručním listem nebo je možnost přinést zboží osobně na náš LG showroom.

Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení kontaktuje kupujícího. O způsobu vyřízení reklamace vyrozumí prodávající kupujícího emailem či telefonicky.

Reklamace, včetně odstranění vady, musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů dle zákona č. 634/1992 Sb ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím písemně nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o vadu neodstranitelnou.

 

Tyto Záruční a reklamační podmínky jsou platné a účinné od 6. 1. 2023.